János 17 – A stratégiai imádság bemutatásának folytatása

Kéthetente megjelenő ima-összefoglaló

2018. március (#1)

Az Úr imádsága

János 17 – A stratégiai imádság bemutatásának folytatása *

A Szentírás arra tanít bennünket, hogy imádkozzunk a személyes szükségleteinkért – a „mindennapi kenyerünkért” (Máté 6:11), bölcsességért (Jakab 1:5) fizikai gyógyulásért (Jakab 5:4), és minden másért is (Filippi 4:6). Imádságban fejezzük ki a hitünket, és az Istentől való függésünket. Ő a Mennyei Atya, és képes betölteni a szükségleteinket „az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19). Isten az imádságokra a saját szuverén akarata és időzítése szerint válaszol. Az a hatalom és erő pedig, amit szabadjára enged imáink hatására, nem csupán a szükségleteinket tölti be, hanem növeli a hitünket, és arra sarkall bennünket, hogy még elkötelezettebben imádkozzunk.

Az imádság azonban több, mint csupán személyes szükségleteink „továbbítása” Isten felé. Kifejezhet hálát és dicsőítést is, ahogy azt például a Zsoltárok könyvében gyakran láthatjuk. Ezen túl közbenjáró imádságot is mondhatunk másokért – a Dániel 9 kiváló példa erre nézve.

Mindezek mellett azonban a stratégiai imádságot is gyakorolnunk kell. Ez annyit jelent, hogy Isten misszióját szem előtt tartva imádkozunk: „…jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is…” (Máté 6:10). A stratégiai imádság Isten fontossági sorrendjét követi: akaratát, útjait, misszióját – Istentől indul ki és nála is végződik. A stratégiai imádság során Isten szívét és vezetését keressük mindabban, amit teszünk. Tanulmányozzuk Isten igéjét, és követjük a Lelkének a vezetését; éppen ezért a stratégiai imádság segít nekünk abban, hogy a saját akaratunkat az övéhez igazítsuk.

A János 17 – a Máté 6:9-13 helyett – az Úr imádsága. (Ez utóbbit talán új névvel kellene illetnünk: „a tanítványok imája”). Ezt az imádságot Jézus „főpapi” imájának is nevezik, ahogyan közbenjár a követőiért az Atya előtt. A János 17 azonban kiváló példa a stratégiai imádságra nézve is. Olyan példa, amelynek át kell járnia és jellemeznie azoknak imádságát, akik elszántan részt szeretnének venni Isten missziójában.

Jézus stratégiai imádságának négy aspektusa van, melyet négy imalevélben közlünk majd. Álljon itt most a harmadik:

3. KRISZTUSKÉPŰSÉG

A stratégiai imádság fejezi ki a tanítványoknak azt a mélységes vágyakozását, hogy Jézus képére formálódjanak, és kövessék példáját. Jézus azért imádkozott, hogy a tanítványait ezek jellemezzék:

Öröm – „Atyám, most hozzád jövök, de amíg még ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen betöltse őket.” (János 17:13);

Szeretet – „Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük éljen, és én is őbennük éljek” (János 17:26);

Igazság – „Válaszd külön őket a magad számára, Atyám, a valóság megismerése által — s a te beszéded, az a valóság!” „Értük odaszentelem magamat, hogy ők is odaszenteljék magukat neked…” (János 17:17,19);

Egység – „Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek.” (János 17:20,21a).

Isten nyilvánvalóvá tette a szándékát, hogy a föld összes népét meg szeretné áldani (1Mózes 12:1-3; Galata 3:8). Isten az Ő bölcsességében és kegyelmében az embereket választotta ki arra, hogy az áldás csatornái legyenek. Tény, hogy mi, akik Krisztus testének tagjai vagyunk, messze nem vagyunk tökéletesek és bűntelenek, ám a stratégiai imádság Krisztus átformáló, megszentelő erejét alkalmazza az életünkben, hogy aztán még hatékonyabban közvetíthessük ezeket az áldásokat.

Példának okáért, nemrégiben ünnepeltük azt, hogy a Tongai Bibliafordító Szervezet és a Salamon-szigeteki Írásolvasási Együttműködés a Wycliffe Világszervezetének tagjai lettek. Imádkozunk ezeknek a csoportoknak a vezetőiért, amint irányítják és felügyelik a növekedés következő szintjét, valamint saját nemzetük körében munkálkodnak. Az imádságunknak itt azonban nem szabad megállnia. Konkrétan a személyes formálódásukért is kell imádkoznunk, hogy krisztusi módon beszéljenek és cselekedjenek. A stratégiai imádság annak a vágyunknak a kiábrázolódása, hogy krisztusiak legyünk, valamint alárendeljük magunkat Isten megszentelő munkájának.

 • Imádkozzunk, hogy bármilyen területen is munkálkodunk az Úrért, tetteink és szavaink Jézust tükrözzék vissza!

Lloyd P. Estrada – a Wycliffe Világszövetség munkatársa. Forrás: www.wycliffe.net

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk