János 17 – A stratégiai imádság bemutatásának folytatása

Két hetente megjelenő ima összefoglaló

2018. április (#1)

Az Úr imádsága

János 17 – A stratégiai imádság bemutatásának folytatása *

A Szentírás arra tanít bennünket, hogy imádkozzunk a személyes szükségleteinkért – a „mindennapi kenyerünkért” (Máté 6:11), bölcsességért (Jakab 1:5) fizikai gyógyulásért (Jakab 5:4), és minden másért is (Filippi 4:6). Imádságban fejezzük ki a hitünket, és az Istentől való függésünket. Ő a Mennyei Atya, és képes betölteni a szükségleteinket „az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19). Isten az imádságokra a saját szuverén akarata és időzítése szerint válaszol. Az a hatalom és erő pedig, amit szabadjára enged imáink hatására, nem csupán a szükségleteinket tölti be, hanem növeli a hitünket, és arra sarkall bennünket, hogy még elkötelezettebben imádkozzunk.

Az imádság azonban több, mint csupán személyes szükségleteink „továbbítása” Isten felé. Kifejezhet hálát és dicsőítést is, ahogy azt például a Zsoltárok könyvében gyakran láthatjuk. Ezen túl közbenjáró imádságot is mondhatunk másokért – a Dániel 9 kiváló példa erre nézve.

Mindezek mellett azonban a stratégiai imádságot is gyakorolnunk kell. Ez annyit jelent, hogy Isten misszióját szem előtt tartva imádkozunk: „…jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is…” (Máté 6:10). A stratégiai imádság Isten fontossági sorrendjét követi: akaratát, útjait, misszióját – Istentől indul ki és nála is végződik. A stratégiai imádság során Isten szívét és vezetését keressük mindabban, amit teszünk. Tanulmányozzuk Isten igéjét, és követjük a Lelkének a vezetését; éppen ezért a stratégiai imádság segít nekünk abban, hogy a saját akaratunkat az övéhez igazítsuk.

A János 17 – a Máté 6:9-13 helyett – az Úr imádsága. (Ez utóbbit talán új névvel kellene illetnünk: „a tanítványok imája”). Ezt az imádságot Jézus „főpapi” imájának is nevezik, ahogyan közbenjár a követőiért az Atya előtt. A János 17 azonban kiváló példa a stratégiai imádságra nézve is. Olyan példa, amelynek át kell járnia és jellemeznie azoknak imádságát, akik elszántan részt szeretnének venni Isten missziójában.

Jézus stratégiai imádságának négy aspektusa van, melyet négy imalevélben közlünk majd. Álljon itt most a harmadik:

3. GYÜMÖLCSTERMÉS

A stratégiai imádságban kifejezésre jut, hogy Istennel küldetésében járunk. Jézus így imádkozott – „Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket.” (János 17:18). „Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem!” (János 17:21). „Én bennük élek, és te, Atyám énbennem — hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.” (János 17:23)

Isten azon keresztül tölti be misszióját, hogy küld. Az Atya elküldte a Fiát, a Fiú pedig a tanítványokat. Ez a küldési folyamat mai nap is tart: ahogyan a Fiú bennünket küld el a világba, hogy kijelentse magát, illetve, hogy prédikáljuk és megéljük Isten Országának evangéliumát. A stratégiai imádságban Istent arra kérjük, hogy még több munkást küldjön az aratásba, illetve erővel ruházza fel az evangélium hirdetését, hogy misszióját teljesíthessük. Jézus hagyta ránk a stratégiai imádságot, mivel meghívott bennünket arra, hogy részt vegyünk a missziójában. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket! Én bíztalak meg benneteket, hogy menjetek, és teremjetek gyümölcsöt! Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben.” (János 15:16).

Azért imádkozunk, mert Istennek személyre szabott küldetése van a számunkra. Azért imádkozunk, mert az Atya gyümölcsöző életre rendelt bennünket. Pál apostol ráébredt a stratégiai imádság értékére, amikor azért járt közben, hogy a misszió gyümölcsöző legyen. „Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, amelynek követe vagyok, noha most rabságban. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!” (Efézus 6:19-20). „Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat arra, hogy üzenetét hirdessük, és a Krisztusra vonatkozó titkát megismertessük az emberekkel! Emiatt az eddig elrejtett igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam feltárni az emberek előtt, hogy ők világosan meg is értsék!” (Kolossé 4:3-4). „Végül pedig arra kérünk, testvérek, hogy imádkozzatok értünk! Imádkozzatok, hogy az Úr üzenete mindenhol gyorsan és akadálytalanul terjedjen és győzzön, mint ahogy az nálatok is történt!” (2Tesszalonika 3:1).

Az egyik fülöp-szigeteki népcsoport esetében jelenleg is kibontakozóban van a „lelkek aratása”. Az Újszövetséget 2008-ban jelentették meg a nyelvükön, valamint az Ószövetség bizonyos részeinek fordításával is elkészültek már. Néhány, hittel teljes asszony kitartóan szolgál ezek között az emberek között, akik most még ellenállnak az evangéliumnak. Pár éve azonban egyre többen kérik a saját nyelvükre lefordított Igét. A stratégikus imádság azt is magában foglalja, hogy a ’mag folyamatosan jó talajba hulljon, és teremjen harminc, hatvan, vagy száz annyit’.

 • Imádkozzunk, hogy mind a személyes életünkben, mind a szolgálatunkban gyümölcstermők tudjunk lenni!
 • Kérjük Istentől, hogy az evangélium hirdetését erővel és hatékonyan tudjuk végezni!

Lloyd P. Estrada – a Wycliffe Világszövetség munkatársa. Forrás: www.wycliffe.net

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk