IMATÉMÁK - MÁRCIUS 29.

Globális Ima- és Böjtnap az Evangéliumi Világszövetség Szervezésében

A Magyar Evangéliumi Szövetség tagjaként a Wycliffe Magyarország is csatlakozik a MÁRCIUS 29-re meghirdetett ima- és böjtnapi kezdeményezéshez a koronavírus-járvány kapcsán. Erre hívunk téged is!

Életünk megszokott ritmusát egy szemmel nem látható, apró és ártó vírus terjedése megzavarta, alapjaiban felbolygatta. Sok szívbe értetlenség, félelem költözött, több család életében pedig küzdelmek és könnyek jelentek meg, amikor szembe kellett és kell nézniük a betegséggel és a szenvedéssel. A Szentírás szerint „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele.” (1 Kor 12, 26) Álljunk melléjük, osztozzunk velük a fájdalmunkban, segítsünk őket harcaikban, s örüljünk együtt, közös győzelmeinkben. „A kik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve.” (Zsoltárok 126, 5-6)

IMÁDKOZZUNK!

1. A helyzetért és megoldásért

„Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket!” 1 János 5, 14

2. A betegekért, hogy meggyógyuljanak

De azért is, hogy amíg ez látható, tapasztalható módon nem jön el, hozzáférhessenek a szükséges ellátáshoz és kezeléshez. Imádkozzunk, hogy legyen béke, hit és remény a szívükben, és ki tudjanak tartani a nehézségek és szenvedések között is. Imádkozzunk a karanténban lévőkért is, akik annak a vizsgálatnak az eredményre várnak, hogy megfertőződtek-e a vírussal.

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” Zsolt. 46, 1

3. Az egészségügyi dolgozókért

Imádkozzunk a vírus elleni védelmükért, ellenállóképességért a hosszú és intenzív munkaidő alatt, valamint az egészségügyi intézményekben használatos hatékony védőeszközökért számukra, továbbá a biztonsági protokollok betartásáért, amik szintén megvédhetik őket. Imádkozzunk azért, hogy az egészségügyi dolgozók is keressék az Urat a válság idején.
 
Az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből.”
Zsoltárok 107, 28

4. A családokért, akik elvesztették szeretteiket a járványban

…hogy megtapasztalhassák a Szentlélek közelségét és vigasztalását. Imádkozzunk, hogy a hozzájuk közel állóktól megértést, együttérzést, vigasztalást kapjanak. Imádkozzatok kétségbeesés ellen; minden reggel imádkozzatok az új irgalmasságért.
 
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 6-7

5. A frontvonalban szolgáló lelkipásztorokért

…akik szolgálatuk közben veszélyben vannak, vagy már meg is fertőződtek a vírussal. Imádkozunk, azért, hogy a Szentlélek adjon számukra vezetést minden helyzetben, át tudják adni Isten élő üzenetét a gyülekezetük felé, és a bajbajutottak számára. Imádkozzunk azért, hogy szívükben mindvégig erősek maradhassanak, minden szavukban és a tettükben megmutatkozhasson az evangélium ereje, Isten kegyelme, szeretete, igazsága és hatalma.
 
„Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.” Jakab 5, 14

6. Krisztus testéért, az Egyházért az egész világon

…hogy Krisztus követői felismerjék a helyüket és szerepüket ebben a helyzetben, a gyülekezetek imádkozzanak, és a Szentlélek által, találékony és áldozatosan módon támogassák, mint a betegeket, mint a gondozóikat. Imádkozzunk azért, hogy a gyülekezet só és világosság lehessen azon a helyen – a kórházakban, közösségekben és városokban – ahova Isten őket helyezte.
 
Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 1 Kor 12. 26-27

7. A kormánytisztviselőkért és döntéshozókért

…akik ebben a válságos helyzetben vezetik országokat. Ismerjük el a tevékenységüket, és az Úrtól való felelősségüket, ahogy ebben a nehéz időben a folyamatokat kezelik és irányítják. Imádkozzunk, hogy gyorsan és hatékonyan tudják mozgósítanák az erőforrásokat oda, ahol a leginkább szükség van ezekre.
 
„Igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” Jer 29, 7

8. Akiknek komoly nehézséget okoz a felbolydult állapot

…hogy a nehézségek is az Úrhoz segítsék közelebb kerülni őket! Imádkozzunk azért, hogy az emberek komolyan keressék az Urat! Tudjuk, hogy az Úr keresésének vágya is Tőle származik, és csak Ő tud valódi változást hozni mindannyiunkban. Imádkozz mindazokért, akiknek vállalkozása és megélhetése veszélyben van a járvány miatt, hiszen több gazdasági ágazatot tönkre tehet a teljes leállás. Imádkozzunk azokért, akik elveszíthetik a munkájukat és a fizetésüket. Imádkozzunk mindegyikükért, hogy lehessen egy új kezdet az életükben, megtapasztalhassák, hogy az Úr mellettük áll!
 
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” Jer 29, 11-12

9. A világmisszióért és a missziós munkatársakért az egész világon

…különösen azokért, akik a COVID-19 által súlyosan érintett területeken szolgálnak. Imádkozzunk a bölcsességért minden missziós szervezet számára, hogy tudja, hogy felismerje a helyzetben rejlő felelősségeket és lehetőségeket és megfelelően éljen ezekkel. Imádkozunk, hogy a szolgálatok ne szűnjenek meg, hanem az Úr dicsőségére váljanak ezekben a nehéz időkben is!
 
„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.” 2 Kor 4, 8-10

10. Akik még nem hallották az Evangéliumot

…akik Jézus ismerete nélkül élnek és halnak meg, hogy halljanak róla – akár ezen a válságon keresztül is – és válaszolhassanak az Ő meghívó szeretetére. Imádkozzunk azért, hogy megnyíljon az üdvösség lehetősége minden férfi, nő és gyermek számára ezen a világon!
 
Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” 2 Péter 3, 9

 

Áldott Imaalkalmakat kívánok mindnyájatok számára, az Evangéliumi Aliansz minden munkatársa nevében, szeretettel!

Horváth István
a Magyar Evangéliumi Szövetség Főtitkára

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.